browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Gwarancje

Biuro Podróży Silesia jako touroperator dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług swoim Klientom, nie tylko poprzez swoje świadczenia, ale również poprzez spełnienie wszelkich niezbędnych gwarancji przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa zarówno krajowego jak i prawa europejskiego.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 60490
NIP 644-330-15-02
Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego nr 715
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Strona Ministerstwa Sportu i Turystyki na której znajduje się Centralna Ewidencja Organizatorów i Pośredników Turystycznych www.turystyka.gov.pl